วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รางวัล ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์เพื่อส่งเสริมการอ่าน

รางวัล ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์เพื่อส่งเสริมการอ่านวันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส พระชนมายุ 60 พรรษา
วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558

รางวัลเหรียญทองระดับภาค ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.ปลาย

รางวัลเหรียญทองระดับภาค ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.ปลาย

รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งสริมการอ่าน ระดับชั้นม.ต้น

รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งสริมการอ่าน ระดับชั้นม.ต้น

วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุด 3ดี มีชีวิต โรงเรียนวัดนางสาว

ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุด 3ดี มีชีวิต โรงเรียนวัดนางสาว